Gå til hovedindhold

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

Søndervangskolen ønsker et tæt og tillidsbåret samarbejde med vores forældre gennem en åben kommunikation og en positiv og anerkendende dialog på enten skolen og/eller hjemme hos forældrene.

 • Læs op

Indhold

  Vi benytter en bred vifte af kommunikation. Det kan være såvel ’face-to-face’, pr. telefon, via Aula osv. Vi anser forældrene som helt afgørende resurser i skolens hverdag.

  Vi opfordrer generelt vores forældre til at kontakte os, når og hvis de har spørgsmål angående skolen omkring deres børns læring, trivsel eller andet.

  Som forælder er du en helt afgørende resurse i dit barns skoleliv, derfor forventer vi, at du involverer dig aktivt i hverdagen og støtter op omkring dit barns læring, udvikling og trivsel. Vi tror på, at alle forældre har styrker og potentialer, som kan sættes i spil i hverdagen, til gavn for ikke blot dit eget barn, men for alle skolens børn.

  Som udgangspunkt finder dialogen mellem skole og hjem sted i hverdagen – og der afholdes løbende det antal samtaler, som der er behov for. Det kan være samtaler på lærerens, pædagogens, lederens eller forældrenes foranledning, der handler om barnets læring, udvikling og trivsel. 

  Vores samarbejde bygger på følgende fundament og belief 

  • Vi har en FÆLLES skole, som vi er stolte af 
  • Vi gør os alle sammen umage - og gør det bedste, vi kan 
  • Vi har høje ambitioner på ALLE børns vegne 
  • Vi har tydelige og klare forventninger til hinanden 
  • Vi har et fælles ansvar for at lykkes med børnene 
  • Vi taler pænt til, med og om hinanden 

  Som forældre kan du støtte op omkring dit barn på følgende måde:  

  • Hjælp dit barn med lektier - enten derhjemme eller i skolens STUDY HARD café, der er et lektietilbud hver tirsdag kl. 17-19 i kantinen RIO. Læs med dit barn 20 min. hver dag – du kan tro, det har stor betydning!
  • Vis interesse for hvad dit barn har lavet i skolen. Spørg fx om du må se de produktioner, hun har lavet på sin ChromeBook, som skolen har stillet til rådighed til alle elever. Spørg i det hele taget ind til hvordan dit barns dag i skolen har været, på den måde kan du mærke om det har været en god dag - eller en dag hvor hun har brug for et ekstra kram   
  • Sørg for at dit barn kommer ud og møder verden, så hun får kulturelle oplevelser og lærer om det omgivende samsamfund. Det kan du fx gøre ved at tage på ture til museer, til koncerter eller teaterforestillinger.  
  • Støt op om dit barns fritidstilbud. Tilmeld hende en lokal idrætsforening og støt op om det frivillige arbejde her. Det giver både dig og dit barn mulighed for at møde nye mennesker 
  • Sørg for at dit barn kommer tidligt nok i seng til at kunne møde frisk og udhvilet næste morgen i skole 
  • Sørg for at dit barn har spist morgenmad hjemmefra - eller benytter sig af morgenmadsordningen på skolen ml. kl. 07:30-08:00  
  • Alle skoledage tæller! Det er afgørende vigtigt, at dit barn kommer i skole HVER dag. Ellers får hun ikke det fulde udbytte af undervisningen og får sværere ved at knytte venskaber. Vi ved, at det har stor betydning for dit barn senere i livet, hvis hun i skolen har haft et stort fravær. Det er dit ansvar som forælder at sikre, at dit barn komme i skole hverdag. Vi kan ikke anbefale, at du anmoder om fri udenfor skolens ordinære ferier.  

  Til at understøtte vores samarbejde har vi iværksat en række konkrete indsatser i vores samlede vifte af skole-hjem-samarbejdstiltag. Tiltagene er:

  På Søndervangskolen afholder vi fire gange om året Elev Reviews (ER). Ved et Elev Review forstås en statussamtale mellem lærer, elev og forældre mhp. at følge den enkelte elevs læringsudbytte og -progression. Endvidere at vi får aftalt, hvad eleven skal arbejde med hen mod næste Elev Review. Med Elev Reviews ønsker vi et specifikt fag-fagligt fokus med udgangspunkt i de aftalte læringsmål, som elev og lærer i fællesskab opstiller.

  Det er elevens dansk- og matematiklærer, der deltager sammen med eleven og dennes forældre. Elev Reviews afvikles ved at lukke skolen kl. 12 fire onsdage i løbet af skoleåret. Det betyder, at forældre der har flere børn på skolen, kan nå omkring dem alle på samme dag. Forud for afviklingen har forældrene haft mulighed for at booke en af de oprettede tider, som klasseteamet har sørget for er tilgængelige via Aula

  Én gang årligt afholdes ’stor’forældremøde, hvor alle skolens forældre inviteres. På disse møder er skolens ledelse vært, og hvor også skolens lærere og pædagoger deltager. Her gives en status ift. skolen generelt, de resultater skolen har opnået, samt hvilket fokus vi fremadrettet skal have.

  Ydermere kan der være et særligt aktuelt tema/emne, der tages op, oftest forslag fra skolebestyrelsen. Møderne er kendetegnet ved en uformel seance, hvor forældrene har direkte adgang til ledelsen og mulighed for at stille de mange spørgsmål, de måtte have på hjerte. Samtidig serveres et let traktement.

  Torsdag inden vinterferien afholdes et brag af en skolefest for alle elever, forældre og medarbejdere på Søndervangskolen. Festen har til formål at understøtte den relationelle koordinering, skabe ejerskab og identitet ift. vores fælles skole – og stolthed. Forældrene medbringer selv middagsretter til det store ta’ selv middagsbord.

  En gruppe forældre på Søndervangskolen har etableret et lektietilbud i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Tilbuddet finder sted hver tirsdag fra kl. 17:00-19:00 i RIO (skolens kantine) og er for alle skolens børn på 0.-9. kl. Det hele varetages af forældre og studerende fra videregående uddannelser.

  Udviklingen i elevtrivsel følges årligt ifm. den Nationale Trivselsmåling på hhv. afdelings – årgangs - og individ elev niveau, her drøfter skolebestyrelsen i første omgang hvilke tiltag, der på evt. skoleniveau ønskes igangsat. Ydermere fastholdes et særligt fokus på elever, der udviser mistrivende og/eller negativ adfærd. Til dette anvendes metoden ’trivselsanalysen’, som er et lokalt udviklet værktøj, der primært benyttes af skolens pædagoger.

  Desuden sikres løbende forældrekontakt og – samarbejde, når dette er påkrævet, herunder afholdelse af særlige ’trivsels’samtaler, hvis behovet herfor er til stede. Endvidere via specialcenterteamet med deltagelse af PPR, herunder via anvendelse af ’netværksmødet’ som metodegrundlag. Elevtrivselsmålingen drøftes også mellem lederne og skolelederen ifm. Leadership Reviews og mellem nærmeste leder og årgangsteam ved Årgangs Reviews – og efter behov.

  Elevernes fravær registreres systematisk mhp. at kunne følge udviklingen samt forebyggende at kunne gribe proaktivt ind, når/hvis behov herfor er påkrævet. Det er alt fravær, der følges, det vil sige sygefravær, lovligt fravær og ulovligt fravær. Hver måned gennemgår skolens pædagogiske ledere de enkelte afdelingers elevfravær.  Forældrene til de elever, der har for højt fravær indkaldes til samtale med ledelsen. Her laves en fælles handlingsplan for at få fraværet nedbragt.

  Hvert kvartal udgives 'Newsletter' via Aula, Facebook og her på hjemmesiden til alle skolens forældre.

  Sidst opdateret: 1. oktober 2023